Fen Bilimleri Dersi Eski ve Yeni Müfredat Karşılaştırması

Fen Bilimleri Dersi Eski ve Yeni Müfredat Karşılaştırması
indir

Fen Bilimleri Dersi Yeni Programı

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Neler Değişti?

  • Güncellenen programda sadeleştirme yapıldı mı?

  • Fen ve Mühendislik Uygulamaları Konu alanı eklenerek konu alanı sayısı 4 ten 5 çıkarılmıştır.

  • Ünitelerin açıklamalarında sadeleştirmeler yapılmış, net ifadeler kullanılmaya gayret edilmiştir.

  • Kazanımların içeriği sadeleştirilmiş. Net ifadeler ile kazanımlara sınırlamalar eklenmiştir. Böylece ihtiyaç duyulmayan bilgi yüklemelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

  • Güncellenen programın felsefesinde nasıl bir değişiklik yapıldı?

  • Değerler eğitimine örtük biçimde program içerisinde yer verilmiş, burada öğretmenin rolü öne çıkarılmıştır.

  • Kazanımların yaşamla ilişkilendirilmesine özen gösterilmiş, her bireyin ilgisini çekebilecek, merak uyandıracak konulara ağırlık verilmiş, fen bilimlerinden kaçışa neden olabilecek bilgi yüklemelerinin önüne geçecek şekilde kazanımlar hafifletilmiştir.

  • 21. yüzyıl becerileri bağlamında bilimsel süreç, yaşam becerilerinin yanı sıra yenilikçi (innovative) ve girişimci düşünme becerileri öne çıkarılmıştır.

Güncellenen programda esas alınan yaklaşımda nasıl bir değişiklik yapıldı?

***Ünite sıralaması değiştirilmiş olup, evrenden bedene doğru ilerleyen fen bilimleri konuları sıralanarak, eğlenceli ve yaşamla ilişki kurularak aktarılması hedeflenmiştir.

***Güncellenen programla yeni eklenmiş olan içerik var mıdır?

***Fen ve Mühendislik uygulamaları adıyla; 4,5,6,7 ve 8. sınıflarda eğitim öğretim döneminin son üç haftasına karşılık gelen beşinci bir öğrenme alanı eklendi. Öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başından itibaren ders kapsamında yer alan konularla ilişkili mühendislik uygulamalarını bu dönemde yapmaları öngörüldü. Proje sergisi, bilim fuarı gibi faaliyetlere de böylece zaman ayrıldı. Okul ortamında üretilen ürünlerin sergilendiği bir bilim şenliği uygulamalarının yapılması hedeflenmektedir.

***Güncellenen programın biçimsel özelliğinde yapılan yenilikler nelerdir?

***Programın okunurluğunda kısa ve net ifadelere yer verildi.

***Güncellenen programın ölçme ve değerlendirme boyutunda yapılan yenilikler nelerdir? ***İzleme/ünite testleri, uygulama etkinlikleri, otantik görevler, öğrenci ürün dosyası, dereceli puanlama anahtarı, açık uçlu sorular, yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme, öz ve akran değerlendirme, grup değerlendirme, projeler, gözlem (formları) vb ölçme ve değerlendirme türlerinin ve araçlarının yanı sıra, önceki ünitelerde yer alan uygulamalara yönelik ürünlerin ve özellikle süreçlerin değerlendirilmesi öngörülmektedir.

***Güncellenen programda disiplinler arası ilişkilendirme nasıl ele alınmıştır?

***Disiplinler arası ilişkilendirmeler örtüktür. Başka disiplinlerde doğrudan yer alan kazanımlara yer verilmemiş ve böylece tekrarlardan kaçınılmıştır. Diğer disiplinlerle ilişkili kazanımlar bir biri ile uyumlu zaman dilimlerine denk gelecek şekilde düzenlenmiştir.

***Güncellenen programla ilgili ifade edilmesi gereken başka bir özellik var mıdır?

***İçerik hafifletildi.

***Ünite sıralaması değiştirildi.

***İnovasyon ve girişimcilik eklendi.

***Sarmal yapı kısmen korundu.

***Karar verme ve tartışma becerilerine ağırlık verildi.

***Evrensel, milli ve bilimsel etik değerlere yer verildi.

***Beceri ve süreç temelli ölçme ve değerlendirme anlayışına yer verildi.

***TIMSS ve PISA değerlendirmeleri dikkate alındı.

***Öğretim programına dahil edilmesi istenen konulara yer verildi.

***Temel becerilere yer verildi.

***Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeye ağırlık verildi.

***Kazanım sayısı kısmen azaltıldı, kazanımların açıklama kısımları netleştirildi. Kazanım açıklamaları yolu ile sınırlar belirgin hale getirilerek uygulama birliği amaçlandı.

Uygulamalı Bilim ( Fen ve Mühendislik Uygulamaları)

***Bilimin amacı, doğal olgulara mantıksal ve sistematik açıklamalar geliştirerek teoriler oluşturmaktır. Bilimsel süreçlerin öğrenme ortamlarına aktarılmasıyla öğrencilerin, dünyayı anlamak için araştırmaları yapması ve bilimsel sürece doğrudan katılarak bilimsel bilginin nasıl geliştiğini anlaması hedeflenmektedir.

***Mühendislik, insanın istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik objeleri, süreci ve sistemi tasarlamak için sistematik ve gelişime açık uygulamaları içermektedir. Teknoloji ise insan ihtiyaç ve arzularını yerine getirmek için doğal dünyanın değiştirilmesidir. Bunlara yönelik uygulamalarda amaç, öğrencilerin mühendislik ve bilim arasındaki bağlantıyı kurmalarına, disiplinler arası etkileşimi anlamalarına ve öğrendiklerini yaşantısal hâle getirerek dünya görüşü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

***Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve rekabet gücünü artırmak için öğrencilerin fen ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemeleri önem arz etmektedir. Fen ve mühendislik uygulamaları ünitelerinde bütün sınıf düzeylerinde Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği öneme vurgu yapılır.

Uygulamalı Bilim

***Fen ve Mühendislik Uygulamaları diğer ünitelerde de örtük olarak yer almaktadır.

***F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.

Tasarımını çizim yaparak ifade etmesi istenir, üç boyutlu tasarıma girilmez.

***F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar.

***F.7.5.3.5. Ayna veya mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı tasarlar.

Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. İmkânlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

***F.7.7.1.6. Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar.

Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

***F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.

Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

***F.8.8.1. Uygulamalı Bilim

***Önerilen Süre: 12 ders saati

***F.8.8.1.1. Günlük hayattan bir problemi tanımlar.

***a. Problemin günlük hayatta kullanılan veya karşılaşılan araç, nesne veya sistemleri geliştirmeye yönelik olması istenir.

***b. Bu aşamada problemin malzeme, zaman ve maliyet kriterleri kapsamında ele alınması beklenir.

***c. Problemlerin, eğitim öğretim yılının başından itibaren farklı dersler kapsamında yer alan konularla ilişkili olması tercih edilebilir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı

***F.8.8.1.2. Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçer.

***F.8.8.1.3. Ürünü tasarlar ve sunar.

***a. Ürün tasarımı ve yapımı okul ortamında yapılır.

***b. Öğrencilerden, ürün geliştirme aşamasında deneme yapmaları, bu denemeler sonucunda elde

***ettikleri nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileriyle değerlendirmeleri beklenmektedir.

***F.8.8.1.4. Ürünü pazarlamak için stratejiler geliştirir ve ürünü tanıtır.

***a. Örneğin ürüne isim bulur, ürün tanıtımı için gazete, İnternet veya televizyon reklamı tasarlar.

***b. Türk Patent ve Marka Kurumu yaptığı çalışmalara değinilir.